INTEGRITETSPOLICY

 1. INLEDNING
  Denna integritetspolicy är till för att du som på något sätt har kontakt med KANTER Advokatbyrå KB (“Byrån”) i din roll som t.ex. klient eller företrädare för en klient, motpart, motparsombud, vittne, konsult eller kontaktperson hos leverantör till Byrån, ska få kännedom om hur Byrån hanterar dina personuppgifter. Byrån behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning.
 2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
  Byrån är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Nedan finner du våra kontaktuppgifter.
  Kanter Advokatbyrå KB
  Engelbrektsgatan 3
  111 84 Stockholm
  08 – 407 37 00
 3. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV BYRÅN?
  • (3.1) Generellt
   • De personuppgifter som vi behandlar kan komma att samlas in från dig själv och/eller från andra källor såsom privata och offentliga register.
  • (3.2) Klientuppdrag
   • Byrån behandlar uppgifter kopplade till dig som t.ex. anställd eller uppdragstagare hos klient som är juridisk person, fysisk person som är klient, motparter (fysiska personer som är motparter eller kontaktpersoner hos motparter som är juridiska personer), motpartsombud och andra personer som har koppling till det uppdrag Byrån utför (ex. skiljemän, domare, vittnen och konsulter). Vilka personuppgifter som behandlas beror på uppdragets karaktär och vilken roll du har i förhållande till vårt uppdrag. Behandling av nedan angivna personuppgifter är vanligt förekommande inom ramen för många uppdrag. Alla uppgifter behandlas dock inte för samtliga registrerade.
    • Namn
    • Titel
    • E-postadress
    • Telefonnummer
    • Arbetsgivare
    • Adress
    • Personnummer
    • Kontonummer
  • (3.3) Kontaktpersoner hos leverantörer
   • Byrån behandlar uppgifter om dig som är kontaktperson för Byråns leverantör. Vanligtvis behandlar vi kontaktpersonernas namn, telefonnummer och e-postadress.
 4. VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
  • (4.1) Klientuppdrag
   • Uppgifterna behandlas för att Byrån ska kunna fullgöra sitt uppdrag, möjliggöra korrespondens med motparter och andra personer med anknytning till uppdraget, i övrigt administrera uppdraget samt uppfylla krav enligt tillämplig lag eller Advokatsamfundets regelverk.
  • (4.2) Kontaktperson leverantörer
   • Byrån behandlar personuppgifterna för att fullgöra avtalet och i övrigt administrera avtalsförhållandet med leverantören, bl.a. fakturahantering, hantering av leveranser samt kontakt och kommunikation med leverantören.
 5. LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
  • (5.1) Inom ramen för Byråns klientuppdrag
   • Avseende fysiska klienter är den lagliga grunden för behandling av personuppgifter att Byrån ska kunna fullgöra det avtal på vilket uppdraget grundar sig. Avseende klienters företrädare, motparter, motpartsombud, m.m. grundar sig behandlingen på en intresseavvägning, där Byråns berättigade intresse är att kunna utföra uppdrag för sina klienter. Behandling av uppgifter som är nödvändig för att utföra jävs- och penningtvättskontroller samt arkivering av handlingar efter avslutat uppdrag grundas på Byråns rättsliga förpliktelser, t.ex. enligt bokförings- eller penningtvättslagstiftning sam Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed.
  • (5.2) Kontaktperson leverantörer
   • Dina personuppgifter behandlas med stöd av en intresseavvägning där Byråns berättigade intresse är att administrera avtalet och fullgöra Byråns skyldigheter under avtalet gentemot leverantören. För det fall att leverantören är enskild näringsidkare behandlar Byrån dina personuppgifter för att fullgöra avtalet som ingåtts mellan dig och Byrån, behandlingen sker således med stöd i ett avtalsförhållande.
 6. VAR BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?
  I de fall personuppgifter överförs till land utanför EU/EEA sker detta i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Byrån lämnar enbart ut dina personuppgifter till någon utanför Byrån om det är nödvändigt för att Byrån ska kunna tillvarata sin klients rättigheter och intressen, eller om det är nödvändigt för att Byrån ska kunna fullgöra en lagstadgad skyldighet, följa ett beslut av myndighet (inkl. domstol) eller Advokatsamfundets regler, eller om Byrån anlitar en leverantör som behandlar personuppgifter för Byråns räkning, eller om det annars är tillåtet enligt lag.
 7. HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?
  Personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt att behandla personuppgifterna för de ändamål för vilka de samlats in. Personuppgifterna kan dock komma att sparas längre om det tillåts eller krävs av tillämplig lagstiftning eller Advokatsamfundets vägledande regler. Enligt Advokatsamfundets regler ska arkivhållning av de handlingar som ansamlats under utförandet av ett uppdrag ske under tio år eller den längre tid som uppdragets natur påkallar. Byrån kan även komma att behandla personuppgifter under en längre tid om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande ett rättsligt anspråk.
 8. DINA RÄTTIGHETER
  Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

  • (a) Registerutdrag.
   • Du har rätt att få svar på huruvida Byrån behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
  • (b) Dataportabilitet.
   • Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Byrån i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Byrån överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.
  • (c) Rättelse.
   • Du har rätt att begära att Byrån korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
  • (d) Radering.
   • Du har rätt att begära att Byrån raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som personuppgifterna samlades in för.
  • (e) Invändningar.
   • Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Byråns behandling av dina personuppgifter.
  • (f) Begränsning.
   • Du har rätt att begära en begränsning av Byråns behandling av dina personuppgifter i vissa fall.
  • (g) Klagomål.
   • Om du har klagomål avseende Byråns behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.
 9. Vänligen notera att ovan nämnda rättigheter kan vara begränsade med hänsyn till den tystnadsplikt och arkiveringsskyldighet som åligger advokater. Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Byrån på GDPR@kntr.se.